• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3371/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3371/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3371/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Việt Map.
(Đ/c: 25 đường 10, KP. 4, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7364/VPCP- ĐMDN ngày 14/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Việt Map về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Về kiến nghị của Công ty TNHH Việt Map, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.“

- Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ,cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.“

- Tại Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp khấu trừ thuế:

“Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;”

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 328/TCT-CS ngày 24/1/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Sorbus Việt Nam và Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến; công văn số 2682/TCT-CS ngày 20/6/2017 trả lời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và in ấn Song Phước (bản photo công văn kèm theo).

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty TNHH Việt Map: Công ty TNHH Việt Map thành lập năm 2014, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015 và 2016. Hết năm 2016, Công ty xác định doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm 2016 (bao gồm doanh thu phát sinh từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016) trên 1 tỷ đồng, trong năm 2017 Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Việt Map nộp mẫu 06/GTGT và xem xét để Công ty được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT từ năm 2017 .

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Việt Map được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện từ Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp- VPCP(để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC, VP- BTC;
- Vụ PC, VP-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3371/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3371/TCT-CS

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366509