• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3372/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3372/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TMDV và Phân phối Thịnh Phát.
(Đ/chỉ: Số 9, Đường số 9, Khu phố 4, Phường Bình an, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 7540/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Phát - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phân phối Thịnh Phát về việc nộp chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải chuyển sang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phân phối Thịnh Phát, trường hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phân phối Thịnh Phát đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế Quận 2) vào ngày 21/12/2016 để đăng ký tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2017 và trên thực tế trong năm 2017, Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị Chi cục Thuế Quận 2 hướng dẫn để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phân phối Thịnh Phát được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phân phối Thịnh Phát được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3372/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3372/TCT-CS

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366532