• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải

 

Công văn 3381/BTNMT-TCMT năm 2018 về vướng mắc trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp thủy sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3381/BTNMT-TCMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BTNMT-TCMT
V/v kiến nghị của Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:n phòng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1503/VPCP-ĐMDN ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam kèm theo Công văn số 18/2018/CV-VASEP ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, ngày 17 tháng 4 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức cuộc họp tại trụ sở Bộ NN&PTNT để trao đổi thống nhất giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Đối với các nội dung kiến nghị của VASEP, Bộ TN&MT đã thống nhất với Bộ NN&PTNT một số nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu Photpho, Nitơ và Amoni:

Các thông số này có trong nước thải với nồng độ cao sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, hồ và nước biển ven bờ,...); dẫn tới việc phát triển mạnh các loại thực vật phù du và gây ra tình trạng thiếu oxy trong nước, phá vỡ chuỗi thức ăn, suy giảm chất lượng nước, phá hoại môi trường trong sạch của thủy vực, sản sinh nhiều chất độc trong nước. Vì vậy, việc quy định kiểm soát Photpho, Nitơ và Amoni trong nước thải của ngành chế biến thủy sản là rất cần thiết. Do đó, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, VASEP tổ chức khảo sát một số doanh nghiệp để có thêm các căn cứ thực tế phục vụ việc sửa đổi quy chuẩn, đồng thời xem xét bổ sung lộ trình để các cơ sở chế biến thủy sản có thời gian đầu tư công nghệ xử lý nước thải bảo đảm đáp ứng đúng quy định.

2. Về bất cập trong việc áp dụng QCVN giữa các nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp:

Nội dung này có liên quan tới các quy định về thoát nước trong KCN. Do đó, đề nghị VASEP chủ động đề xuất, trao đi với Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

3. Về áp dụng QCVN đối với nước thải từ ao nuôi cá tra ra ngoài môi trường:

Thống nhất cần xây dựng QCVN riêng đối với nước thải cho loại hình này. Tuy nhiên, khi chưa có quy chuẩn môi trường riêng, nước thải của ao nuôi cá tra thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường sẽ căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận từng trường hợp cụ thể đlựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp để yêu cầu các cơ sở thực hiện.

Trong thời gian tới VASEP sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo quy chuẩn đối với nước thải từ ao nuôi cá tra, gửi Bộ TN&MT để xem xét, thực hiện các thủ tục thẩm định, trình ban hành theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Bảo vệ môi trường.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Hiệp hội Chế biến v
à Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (để biết và thực hiện);
- Lưu:
TCMT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3381/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 27/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3381/BTNMT-TCMT

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394244