• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 33830/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 33830/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33830/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

Kính gi: Cng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 405/PC-TCT ngày 24/4/2015 của Tng cục Thuế về nội dung vướng mắc chính sách thuế của Độc gi Nguyn Thị Thao (Email: nguyenthao281182@gmail.com), do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu Luật Thuế giá trị gia tăng:

- Tại Điểm 1, Điểm 2 Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đu vào như sau:

Điu 15. Điều kiện khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chng từ thanh toán không dùng tiền mặt đi với hàng hóa dịch vụ mua vào (bao gm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đng trở lên trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

- Tại Đim 1 Điu 18 quy định v đi tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đu vào chưa được khu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

- Tại Điểm 1 Điều 19 quy định về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT như sau:

Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT
1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu trữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”
- Tại Khoản 4 Điều 21 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“4. Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là tài sn cố đnh phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính; đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là tài sản cố định phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH DAEYANG Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ khi phát sinh hoạt động thanh lý xe ô tô thì phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH DAEYANG Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội phát sinh lũy kế số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết t năm 2008 đến nay thì đơn vị được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đ điu kiện về khu trừ thuế GTGT đu vào và điều kiện, th tục hoàn thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả li độc giả theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Tổng cục Thuế ( để b/c);
-
Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6;2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33830/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 33830/CT-HTr

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286059