• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 3385/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về kế hoạch đặt hàng giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3385/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3385/LĐTBXH-KHTC
V/v kế hoạch đặt hàng giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Người có công

Trả lời Tờ trình số 1128/TTr-NCC ngày 02/7/2015 của Cục Người có công đề nghị phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ công Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ là cần thiết và phải được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và tránh những sai sót có thể xảy ra thì việc tổ chức thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cần được thực hiện thận trọng, có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chưa được ban hành và chưa có Kho lưu trữ ADN hài cốt và thân nhân liệt sĩ... Do đó, trong thời gian còn lại của năm 2015 chỉ triển khai việc giám định ADN với số lượng hạn chế trong phạm vi yêu cầu của thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ đang cải tạo, sửa chữa hoặc hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

2. Giao Cục Người có công chịu trách nhiệm rà soát, xác định số lượng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cần giám định ADN phù hợp yêu cầu tại điểm 1 nêu trên. Ngoài ra. Cục trưởng Cục Người có công chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán, kế hoạch đặt hàng, đánh giá năng lực và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ giám định ADN trên cơ sở số lượng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cần giám định ADN và phí giám định ADN phù hợp với nhu cầu thực tế từng giai đoạn và năng lực của các tổ chức giám định ADN theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và các văn bản khác có liên quan.

3. Giao Cục Người có công xây dựng và trình Bộ phê duyệt kế hoạch tổng thể, chi tiết triển khai thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cũng như việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐ150 ngày 17/3/2014; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã giao cho Bộ, nhất là các công việc đến năm 2015 phải hoàn thành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Cục người có công biết, quản lý, thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3385/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 25/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3385/LĐTBXH-KHTC

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287923