• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3392/TCT-KK năm 2015 về khai bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu 42 trên tờ khai giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3392/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/TCT-KK
V/v khai bổ sung chỉ tiêu 42 trên tờ khai GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 5112/CV-KK ngày 09/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc khai bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu 42 trên tờ khai GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thế Kỷ Mới Việt Nam có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết đến hết tháng 01/2015 thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong quá trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 "Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau" (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn") của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2015 và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang" để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2015 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

 

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
...
5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
...
c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế
...
c.8) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ 11: Công ty K đã kê khai số thuế GTGT đề nghị hoàn vào Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2014 là 200 triệu đồng nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế GTGT. Tháng 8/2014, Công ty K phát hiện số thuế khai đề nghị hoàn nêu trên chưa đảm bảo trường hợp được hoàn thì Công ty được điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khai đề nghị hoàn chưa đảm bảo trường hợp được hoàn tại tờ khai thuế GTGT tháng 6/2014 và được khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tương ứng trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014.

Hồ sơ Công ty K nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đề nghị hoàn, tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 200 triệu đồng;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3. Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản ly thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: Trường hợp người nộp thuế có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến hết tháng 12/2013 thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 "Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau" (không khai dừng khấu trừ đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 "Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn") của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý), và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 "Thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang" để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2014 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 đối với trường hợp khai theo quý) làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với số thuế GTGT đã chuyển khấu trừ cho các kỳ tính thuế tiếp theo đó.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3392/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 20/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3392/TCT-KK

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288249