• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


Văn bản pháp luật về Phòng vệ thương mại

 

Công văn 3402/TCT-HTQT năm 2019 về hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3402/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/TCT-HTQT
V/v: hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 43168/CT-TKT1 đề ngày 6/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ áp dụng Hiệp định tránh đanh thuế hai lần Việt Nam - Singapore đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Heineken Asia Pacific Pte.Ltd cho Công ty Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đối với 100% vốn góp trong Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 13 - Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore và Điều 7, Nghị định thư thứ 2 điều chỉnh Hiệp định quy định:

“4. Thu nhập do một đối tượng trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của một công ty được niêm yết trên một thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.”

Căn cứ quy định nêu trên, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Heineken Asia Pacific Pte.Ltd cho Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đối với 100% vốn góp trong Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội - sau đây gọi là Công ty - sẽ chịu thuế tại Việt Nam nếu trên 50% giá trị của Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản.

- Đối với quyền sử dụng đất: giá trị quyền sử dụng đất của Công ty được coi là bất động sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng tài sản.

- Đối với máy móc, thiết bị: trường hợp máy móc, thiết bị được gắn với nhà xưởng của Công ty một cách thường xuyên, ổn định trong thời gian dài; máy móc thiết bị cùng với nhà xưởng tạo thành nhà máy bia hoàn chỉnh, phục vụ chức năng sản xuất sản phẩm bia thì máy móc, thiết bị được coi là bất động sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng tài sản.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CS, PC, TTr-KT, DNL;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Thị Thanh Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3402/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3402/TCT-HTQT

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425915