• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3421/BXD-KTXD năm 2014 về hình thức hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3421/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/BXD-KTXD
V/v hình thức hợp đồng trọn gói.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 273/QLDA ngày 05/12/2014 của Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm đề nghị hướng dẫn thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói đối với công tác tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự toán chi phí tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Như vậy, việc Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của Quyết định số 957/QĐ-BXD để làm cơ sở xét thầu (giá gói thầu tư vấn) và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói theo quy định của pháp luật về hợp đồng trọn gói là phù hợp.

2. Nhà thầu tư vấn khi đề xuất giá dự thầu (đấu thầu) hoặc giá đề xuất (chỉ định thầu) phải tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quy định cách thức thể hiện đề xuất giá dự thầu mà nhà thầu tư vấn phải tuân thủ thì việc lựa chọn cách thức thể hiện đề xuất giá (theo tỷ lệ, theo man-month,...) là quyền của nhà thầu tư vấn. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc đàm phán, thương thảo hợp đồng phải tiến hành trước khi trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Do vậy, khi đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn thì không phải thẩm định và phê duyệt lại dự toán chi phí tư vấn đã thương thảo với nhà thầu tư vấn.

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3421/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3421/BXD-KTXD

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261782