• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 344/TY-TTr,PC năm 2018 về phối hợp xử phạt hành chính về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm động vật nhập khẩu do Cục Thú y ban hành

Tải về Công văn 344/TY-TTr,PC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/TY-TTr,PC
V/v phối hp xử phạt hành chính về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm động vật nhập khu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Chi cục Thú y vùng VI thuộc Cục Thú y, ngày 06/02/2018 Chi cục có Công văn s 157/TYV6-TB về việc phối hợp xử lý lô hàng mực ống đông lạnh nhập khẩu kinh doanh không có nhãn mác hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa gửi Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 để xử phạt theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 có Công văn số 2629/KVI-ĐHHN ngày 12/02/2018 gửi Chi cục Thú y vùng VI theo hướng không áp dụng xử phạt hành chính về nhãn hàng hóa theo quy định tại điểm 7, khoản 11, Điều 1 của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Thú y vùng VI và tài liệu hiện có, Cục Thú y thấy rằng việc vận dụng và áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 là không phù hợp vì Chi cục cho rằng:

- Căn cứ vào điểm đ, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa: “Hàng hóa là thực phẩm tươi, sng thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng” là không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là không chính xác, bởi vì:

+ Theo cách hiểu và định nghĩa tại điểm đ, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP thì hàng hóa là thực phẩm tươi, sống được miễn trừ gián nhãn mác ở đây là thuộc loại hình kinh doanh lưu thông trong nước như (gà, vịt, ngan, tôm, cua, ốc,...thịt lợn, thịt gà,...);

+ Còn thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến ở đây vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 1 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (vẫn thuộc dạng hàng hóa nhập khẩu);

+ Tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ cũng chỉ cho phép doanh nghiệp khi nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm đ sản xuất xuất khu, gia công xuất khẩu và nhập kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu cũng chỉ miễn trừ ghi nhãn Tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu,...

Đ phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và Luật xử lý vi phạm hành chính, Cục Thú y đề nghị Quý Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận và xử lý đối với các trường hợp nhập khẩu sản phẩm động vật không có nhãn mác theo đúng quy định của pháp luật khi Cơ quan thú y chuyn sang theo đúng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cục Thú y có một số trao đổi và kiến nghị phối hợp xử phạt hành chính về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm động vật nhập khẩu đối với Quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (p/h);
- Cục xử lý VPHC - Bộ Tư pháp (p/h);
- Cục QLCLSPHH (p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Chi cục TY vùng (t/h);
- Lưu: VT, TTr, PC, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

 

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
...
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
...
7. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải có giấy phép mà không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá dưới 30.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
...
2. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:
...
đ) Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
...
2. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:
...
đ) Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 344/TY-TTr,PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y   Người ký: Đàm Xuân Thành
Ngày ban hành: 26/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 344/TY-TTr,PC

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375616