• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Công văn 3449/UBND-CNXD năm 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Công văn 3449/UBND-CNXD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/UBND-CNXD
V/v triển khai thuê dịch vụ CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 215

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã.

Triển khai thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí đim về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước và Công văn s 1047/BTTTT-CNTT ngày 13/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc thuê dịch vụ CNTT theo quy định tại Quyết định s 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Th tướng Chính ph. Trong đó, cn lưu ý một s nội dung như sau:

- Căn c vào nhu cầu, điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị mình đ quyết định lựa chọn hình thức thuê dịch vụ hoặc đầu tư, mua sắm, xây dựng nhm thực hiện có hiệu qu các hoạt động ứng dụng CNTT, trong đó ưu tiên việc thuê dịch vụ CNTT, đồng thời đm bảo bố trí kinh phí cho nhiệm vụ này tại cơ quan, đơn vị.

- Tuân th các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTT như ưu tiên thuê tập trung nhm khai thác hiệu quhạ tầng và các ứng dụng CNTT đã được đầu tư trước đây; cân đối, đm bo nguồn vn đ n định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cn triển khai trong nhiều năm, đm bảo chất lượng dịch vụ, tính thống nhất, đồng bộ, liên thông, an toàn thông tin và quyn lợi của người s dụng trong việc ứng dụng CNTT.

- Xem xét, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT theo đúng quy định, trong đó ưu tiên doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại Khon 5, Điều 4, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg , có quy mô, năng lực, kinh nghiệm, có hệ thng hạ tầng, công nghệ đồng bộ để cung cấp dịch vụ, có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, có phạm vi hoạt động phù hợp, có quy trình cung cấp dịch vụ đạt chuẩn... đ đm bo dịch vụ được cung cấp có cht lượng, luôn sn sàng, liên tục, đảm bảo an toàn, bo mật thông tin.

- Trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT, cần có văn bn gửi Sở Thông tin và Truyền thông góp ý đ đảm bo các yêu cầu về tính liên thông, đồng bộ, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch ứng dụng và phát trin CNTT trong cơ quan nhà nước.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan theo dõi, tng hợp nhu cầu thuê dịch vụ CNTT trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp, chi đầu tư và phát trin trung hạn 5 năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động và kịp thời đ xut biện pháp tháo g các vướng mc trong hoạt động thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước, định kỳ báo cáo UBND tnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tnh bố trí vốn chi ngân sách nhà nước cho hoạt động thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh theo quy định, bo đảm hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được ổn định, liên tục, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông đ tng hp, báo cáo UBND tnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. PCT UBND tỉnh: Nguyn Bn;
- CVP UBND tnh;
- Lưu: VT, HCTC, CNXD(Tn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3449/UBND-CNXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 16/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3449/UBND-CNXD

533

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288163