• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 345/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/TTg-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 9823/UBND-CN1 ngày 10 tháng 12 năm 2019) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1018/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20 tháng 02 năm 2020), Tài chính (văn bản số 486/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 214/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 1259/BXD-HĐXD ngày 09 tháng 01 năm 2020), Nội vụ (văn bản số 140/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 01 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (văn bản số 52/UBND-KTN ngày 07 tháng 01 năm 2020) về việc chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, sử dụng ngân sách địa phương (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì triển khai đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt Dự án), sử dụng ngân sách địa phương như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TCCV, PL;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 345/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 345/TTg-CN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437466