• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chuyển giao công nghệ


 

Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 3457/BKHCN-ĐTG
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/BKHCN-ĐTG
V/v đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 9821/VPCP-ĐMDN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và trả lời kiến nghị của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tin nêu trong nội dung kiến nghị, từ năm 2013 đến năm 2017, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với Công ty Ajinomoto Nhật Bản, như vậy, căn cứ để các bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên là Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. Trong trường hợp này, những hợp đồng chuyển giao công nghệ mà Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết với Công ty Ajinomoto Nhật Bản trước thời điểm Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2018) vẫn tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu đăng ký những hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Trên đây là giải đáp của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của Quý Công ty về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b.cáo);

- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Điều 31. Đăng ký chuyển giao công nghệ
...
3. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật này; trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.
...
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3457/BKHCN-ĐTG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3457/BKHCN-ĐTG

447

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400537