• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Công văn 3457/VPCP-NN năm 2020 về xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3457/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/VPCP-NN
V/v xin chủ trương đầu tư đthực hiện đầu tư dự án cng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1134/UBND-ĐTQH ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg và quy định của các pháp luật liên quan khác.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3457/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3457/VPCP-NN

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441887