• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 34614/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu từ hợp đồng môi giới do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 34614/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34614/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nilfisk - Advance
(Địa chỉ: số 51 Đc Ngữ, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội. MST: 0105925154)

Trả lời công văn số NF150402 ngày 09/4/2015 và công văn số NF150515 ngày 18/5/2015 của Công ty TNHH Nilfisk - Advance (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế GTGT:

- Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế sut 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xut khu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tchức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

...

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho t chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

...

- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dch v cung cấp gắn với vic bán, phân phối, tiêu th sản phẩm, hàng hóa ti Viêt Nam.

- Tại Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

- Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điu 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này:...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới cho khách hàng tại Nhật Bản để khách hàng này bán máy móc thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam thì doanh thu từ hợp đồng môi giới trên thuộc trường hợp không áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ca Bộ Tài chính. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% cho doanh thu từ hợp đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kim tra thuế s 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34614/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 34614/CT-HTr

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286010