• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 3463/BGDĐT-GDĐH năm 2016 báo cáo về dạy và học ngoại ngữ tăng cường theo yêu cầu tại công văn 5957/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3463/BGDĐT-GDĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3463/BGDĐT-GDĐH
V/v báo cáo về việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường theo yêu cầu tại công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện;
Các trường đại học, trường cao đẳng;
Các trường sĩ quan có đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

 

Triển khai Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 20/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (sau đây gọi chung là trường) trong việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu của Đề án.

Để đánh giá hiệu quả việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường thực tế tại các trường trong thời gian qua, căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường khẩn trương báo cáo:

1. Những quy định chung của nhà trường liên quan chuẩn đầu ra ngoại ngữ và việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

2. Tón tắt nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ tăng cường đang sử dụng, thời lượng giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

3. Trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và số lượng đội ngũ giảng viên tham gia dạy ngoại ngữ tăng cường;

4. Các hình thức tổ chức dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

5. Kinh phí liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

6. Những khó khăn, hạn chế; kiến nghị và đề xuất của nhà trường nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo quy định và đạt được mục tiêu của Đề án.

Báo cáo của các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học và qua email:dhchi@moet.edu.vn) trước ngày 05/8/2016. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị và đề xuất của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét hoặc có những điều chỉnh cụ thể đối với việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án trong giai đoạn tiếp theo (2017- 2020).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để nhà trường biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3463/BGDĐT-GDĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3463/BGDĐT-GDĐH

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329631