• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 3483/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi doanh ngiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3483/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời văn bản số 1340 CV/LĐTBXH ngày 22/8/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn chế độ của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 1340 CV/LĐTBXH nêu trên thì Công ty Da giầy Hải Phòng (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Da giầy Hải Phòng) có 308 người lao động không bố trí được việc làm và phải nghỉ việc từ trước năm 1995, khi thực hiện cổ phần hóa, đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Da giầy Hải Phòng lập phương án giải quyết chế độ đối với 308 lao động nêu trên, trong đó giải trình nguyên nhân kéo dài thời gian nghỉ việc và dự toán kinh phí chi trả chế độ. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Da giầy Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Da giầy Hải Phòng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3483/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3483/LĐTBXH-LĐTL

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250182