• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời thắc mắc về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3484/BTP-VĐCXDPL
V/v trả lời thắc mắc của công dân

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Khối 3, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Về các câu hỏi của Ông liên quan đến Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 96/2016/NĐ-CP), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008khoản 1 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì có thể được hiểu văn bản quy định chi tiết là văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể những nội dung được giao quy định chi tiết ngay tại điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết.

Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 giao Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản. Tuy nhiên, qua rà soát, nghiên cứu tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nội dung cụ thể của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì thấy rằng đây là một nghị định độc lập quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa xin và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường thì Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân.

Từ các lý do nêu trên, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014.

2. Luật Công an nhân dân đã hết hiệu lực, vậy Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

“1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Vì Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Công an nhân dân năm 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

3. Luật Đầu tư năm 2014 sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2021, vậy Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Tương tự như vậy, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Đầu tư năm năm 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Đầu tư năm 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 nêu trên.

Luật Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, do vậy, Ông có thể hỏi 02 Bộ nêu trên để có thông tin cụ thể hơn về hiệu lực của văn bản mà ông quan tâm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp đối với câu hỏi mà ông gửi đến.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Nguyễn Hồng Tuyến

 

Điều 8. Văn bản quy định chi tiết

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay, trường hợp trong văn bản có điều, khoản mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, những vấn đề chưa có tính ổn định cao thì ngay tại điều, khoản đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Văn bản quy định chi tiết

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay. Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
...

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
...

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3484/BTP-VĐCXDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Hồng Tuyến
Ngày ban hành: 22/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454515