• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3491/CT-TTHT năm 2013 về chi phí được trừ đối với khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3491/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3491/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TV Quản Trị Đông Dương
Địa chỉ: 422-424 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh
Mã số thuế: 0305811700

Trả lời văn bản ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Công ty về chi phí được trừ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có mua một cái Ipad cho Giám đốc sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- P. Kiểm Tra số 2
- Web Cục Thuế
- Lưu: (HC, TTHT)
1147-160117,/13Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3491/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3491/CT-TTHT

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272619