• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Công văn 3500/VPCP-PL năm 2018 về nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3500/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/VPCP-PL
V/v nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2093/TTr-BKHĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018 về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thi hành Luật Quy hoạch khẩn trương rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ Luật Quy hoạch, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ Công tác thi hành Luật Quy hoạch khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, NN, CN, KGVX, QHĐP.
- Lưu: VT, PL (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3500/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3500/VPCP-PL

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380110