• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Mã HS


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 3514/BNN-CN năm 2013 mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3514/BNN-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3514/BNN-CN
V/v mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 12151/BTC-TCHQ ngày 12/9/2013 của Quý Bộ về việc xin ý kiến mã HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 3305/BNN-CN ngày 16 tháng 9 năm 2013 trả lời Bộ Tài chính về căn cứ áp mã HS thức ăn chăn nuôi nhập khẩu của các doanh nghiệp theo Danh mục thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được ban hành trong các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Danh mục 90, 65 và 88). Theo đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét đồng ý tính hợp pháp và hợp lý của các doanh nghiệp nhập khẩu áp mã HS theo các Quyết định nêu trên khi chưa có sự điều chỉnh thay đổi bằng văn bản của các bên có liên quan.

Năm (05) mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong Bảng kê chi tiết mà Quý Bộ gửi kèm theo Văn bản nêu trên thuộc Danh mục 90 và Danh mục 65 đều áp đúng mã số HS đã được thống nhất giữa Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi ban hành các Danh mục nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi quý Bộ xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3514/BNN-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 02/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3514/BNN-CN

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209539