• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3517/TCHQ-TXNK năm 2015 về tham gia ý kiến về xóa nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3517/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/TCHQ-TXNK
V/v tham gia ý kiến

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/CV-TCT ngày 21/01/2015 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế đề nghị xóa nợ tiền thuế truy thu của Công ty Lam Hồng theo Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính số tiền thuế còn nợ tại Cục Hải quan Quảng Ngãi là: 2.714.474.288 đồng, tại Cục Hải quan Bình Định là: 1.517.374.000 đồng.

1. Về việc sáp nhập Công ty Lam Hồng vào Tổng công ty Hợp tác kinh tế: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 100/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2015 và công văn số 56/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2015 trả lời Tổng công ty hợp tác kinh tế, Cục Hải quan Quảng Ngãi và Cục Hải quan Bình Định. Theo đó, căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì doanh nghiệp nhận sáp nhập là Tổng công ty hợp tác kinh tế có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của Công ty Lam Hồng là doanh nghiệp bị sáp nhập.

2. Về xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp: khoản 2 mục II Thông tư số 77/2008/TT-BTC quy định đối tượng và điều kiện được xét xóa nợ thuế như sau.

“- Các khoản nợ thuế, nợ phạt của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 15/10/1998 đến hết ngày 30/6/2007, chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

- Có các nguyên nhân khách quan do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng, cụ thể như sau:

+ Văn bản mới về chính sách thuế (như giá tính thuế, thuế suất) được ban hành sau ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu và có tính hồi tố, theo đó nếu tính lại thì số thuế phải nộp thấp hơn số thuế cơ quan hải quan đã thông báo cho doanh nghiệp.

+ Văn bản hướng dẫn áp mã số, áp giá tính thuế của cơ quan hải quan trước đây không rõ ràng, chưa đúng với thực tế của hàng hóa hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sau đó có văn bản khác hướng dẫn hoặc điều chỉnh lại. Theo đó, nếu tính lại thì doanh nghiệp bị truy thu thuế.”

Căn cứ các quy định dẫn trên và hồ sơ liên quan thì:

- Đối với lô hàng bộ linh kiện CKD hiệu Honda ES150 đang có nợ thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất (Cục Hải quan Quảng Ngãi): do Công ty đã khai không đầy đủ và khai sai nhãn hiệu xe máy Honda @ 150ES thành xe máy hiệu Honda ES 150 (không có chữ @ và hoán đổi chữ ES lên trước số 150), mục đích thay đổi nhãn hiệu xe để được áp mức giá tính thuế thấp theo khung giá “loại khác” - xe máy Hiệu Honda, loại có dung tích xilanh 125cc trở lên (trường hợp này đã có xác nhận của Đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty Honda). Vì vậy việc gian lận về nhãn mác của công ty không phải nguyên nhân do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng nên không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế.

- Đối với lô hàng linh kiện xe gắn máy nhập khẩu đang nợ thuế tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định: do Công ty Lam Hồng đã sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng xe gắn máy dạng CKD, hiệu YAMAHA nên bị truy thu thuế theo mức thuế suất thông thường là đúng quy định (Trường hợp này, đã có xác nhận của cơ quan Hải quan ITALYA và là C/O giả) nên không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế.

Do đó,Tổng công ty Hợp tác kinh tế có tránh nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ của Công ty Lam Hồng tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định có trách nhiệm đôn đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế nộp khoản tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan dự thảo công văn trả lời (kèm theo), đề nghị đơn vị có ý kiến tham gia về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2015.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tỉnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

II. XỬ LÝ NỢ THUẾ, TIỀN PHẠT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
...

2. Xoá nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của số nợ thuế

a) Đối tượng và điều kiện được xét xóa nợ thuế:

- Các khoản nợ thuế, nợ phạt của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 15/10/1998 đến hết ngày 30/6/2007,chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

- Có các nguyên nhân khách quan do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng, cụ thể như sau:

+ Văn bản mới về chính sách thuế (như giá tính thuế, thuế suất) được ban hành sau ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu và có tính hồi tố, theo đó nếu tính lại thì số thuế phải nộp thấp hơn số thuế cơ quan hải quan đã thông báo cho doanh nghiệp.

+ Văn bản hướng dẫn áp mã số, áp giá tính thuế của cơ quan hải quan trước đây không rõ ràng, chưa đúng với thực tế của hàng hoá hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sau đó có văn bản khác hướng dẫn hoặc điều chỉnh lại. Theo đó, nếu tính lại thì doanh nghiệp bị truy thu thuế.

b) Hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt do doanh nghiệp lập, bao gồm:

+ Công văn đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt của doanh nghiệp trong đó giải trình rõ lý do đề nghị xoá nợ, nêu rõ nguyên nhân tính sai số thuế phải nộp, số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo, số tiền thuế phải nộp nếu tính đúng, số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ;

+ Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu đề nghị xoá nợ thuế;

+ Thông báo thuế của cơ quan hải quan;

+ Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế (nếu có);

+ Quyết định phạt chậm nộp thuế (nếu có);

+ Hợp đồng thương mại;

+ Hóa đơn thương mại;

+ Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có);

+ Bản mô tả đặc điểm, tính chất, cấu tạo của hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (nếu có).

Các giấy tờ nêu trên, trừ công văn đề nghị xoá nợ thuế, xoá phạt chậm nộp của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản photocopy có dấu sao y bản chính.

c) Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý xoá nợ thuế và nợ phạt:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt nói trên đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang nợ thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ.

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp lập, Cục Hải quan địa phương kiểm tra đối chiếu với quy định tại Điểm 2a Mục này và xử lý như sau:

- Trường hợp đủ điều kiện xoá nợ thuế, nợ phạt theo quy định: Cục Hải quan địa phương gửi toàn bộ hồ sơ và có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt cho doanh nghiệp. Nội dung công văn phải nêu rõ:

+ Nguyên nhân dẫn đến việc đã tính sai số thuế phải nộp và lý do tính lại thuế;

+ Số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo;

+ Số tiền thuế phải nộp sau khi tính lại;

+ Số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ;

+ Xác nhận doanh nghiệp thuộc đối tượng được xử lý xoá nợ theo hướng dẫn tại Điểm 2a Mục này và cam kết chịu trách nhiệm về đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt.

- Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện để xoá nợ thuế và nợ phạt theo quy định: Cục Hải quan địa phương có văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 55. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3517/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3517/TCHQ-TXNK

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272155