• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
 

Công văn 3517/VKSTC-V15 năm 2016 mở rộng đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 3517/VKSTC-V15
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/VKSTC-V15
V/v mở rộng đối tượng dự thi KSV cao cấp, KSV trung cấp

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát năm 2016; để đảm bảo nguồn dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, sau khi báo cáo, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Mở rộng đối tượng, tiêu chuẩn, Điều kiện thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp như sau:

- Người dự thi Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều Tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Người dự thi Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

2. Các nội dung khác trong Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSNDTC (thay b/c);
- HĐTT, Ban giúp việc HĐTT;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tiến Sơn

 

 

Điều 75. Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên

1. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

2. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

3. Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

4. Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.

5. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
...

Điều 79. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp

1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật này và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự:

a) Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm;

b) Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

c) Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên cấp dưới;

d) Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp.

2. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật này, các điểm b, c và d khoản 1 Điều này thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 75. Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên

1. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

2. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

3. Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

4. Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.

5. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
...

Điều 78. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp

1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật này và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát quân sự:

a) Đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm;

b) Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

c) Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp;

d) Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp.

2. Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật này, các điểm b, c và d khoản 1 Điều này thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát quân sự

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3517/VKSTC-V15   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Tiến Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Đối tượng dự thi kiểm sát viên (KSV) cao cấp, KSV trung cấp được mở rộng như sau:

Người dự thi Kiểm sát viên cao cấp:

 • Là Kiểm sát viên trung cấp, Điều Tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên;
 • Có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên;
 • Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
 • Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

Người dự thi Kiểm sát viên trung cấp là:

 • Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên trở lên;
 • Có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên;
 • Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Công văn 3517/VKSTC-V15 có hiệu lực từ ngày 31/8/2016.

Từ khóa: Công văn 3517/VKSTC-V15

751

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320927