• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

 

Công văn 352/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng lúa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 352/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng lúa nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 153/HQĐT-NV ngày 16/1/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra chất lượng đi với mặt hàng lúa nhập khu. Liên quan đến vn đnày, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục II Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng lúa, mã số HS 1006.10.90 thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể:

Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Mục 11 Phụ lục 1 Thông tư s 15/2018/TT-BNNPTNT dẫn trên thì mặt hàng lúa (thóc - mã số HS 1006.10.90) thuộc diện phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì mặt hàng lúa là thực phẩm phải kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì mặt hàng lúa dùng làm thức ăn chăn nuôi phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng là lúa thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khu đ làm ging.

Về cơ quan thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 352/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 352/GSQL-GQ1

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407948