• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 352/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 352/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội nghề Cá Việt Nam;
(Đ/c: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội)
- Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;
(Đ/c: Số 36 Trần Ph
ú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
- Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh.
(Đ/c: Số 81 Lý Nam Đ
ế, P.8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/KN-PH ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, công văn số 134/HNC ngày 29/12/2017 của Hội nghề Cá Việt Nam và công văn số 03/CV-HHCNL ngày 04/01/2018 của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng, kiến nghị xem xét mức thuế nhập khẩu trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống (miễn thuế, thuế 0%) cho các tỉnh miền núi Tây Nguyên phát triển sản xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số phân loại hàng hóa.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”.

Nhóm này bao gồm:

(5) Trứng và bọc trứng cá, không dùng làm thực phẩm.

Bao gồm:

(i) Trứng sng để sinh sản, chúng được nhận biết bằng các chấm đen là mắt của phôi.

Mặt hàng Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống phù hợp thuộc nhóm 05.11, mã số 0511.91.00 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3” và đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất tại công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017.

2. Về kiến nghị mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan đã chuyển kiến nghị của Hội nghề Cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh đến Vụ Chính sách thuế-B Tài chính để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hội nghề Cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế-BTC (để biết);

- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 352/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 352/TCHQ-TXNK

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373565