• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 353/VPCP-KTTH năm 2015 về nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 353/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 353/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Tư pháp.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 76/TTr-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 3644/BTTTT-CNTT ngày 15 tháng 12 năm 2014; ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 13153/BCT-XNK ngày 29 tháng 12 năm 2014 và số 12348/BCT-XNK ngày 09 tháng 12 năm 2014, của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1272/KCNC-DN ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số trưng hp xem xét, cho phép nhập khẩu đi với những sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Trong đó quy định rõ các điều kiện, tiêu chí, quy trình thủ tục nhập khẩu, có thể ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định các trường hp này và phải bảo đảm hạn chế tối đa việc nhập khẩu sản phẩm cũ, lạc hậu, chất lượng kém, rác thải công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sản xuất trong nước... Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2015.

2. Trong khi chưa có văn bản quy định chung về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình rõ sự cần thiết phải cho phép Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu và Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam được nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu, chủng loại, số lượng sản phẩm nhập khẩu và cơ chế quản lý bảo đảm kiểm tra, giám sát sử dụng đúng mục đích; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
BQL Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 353/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 353/VPCP-KTTH

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263362