• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Công văn 3531/BNN-TCCB năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Công văn 3531/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3531/BNN-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Tờ trình số 302 TT/TCĐCĐ ngày 04/5/2013 của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đề nghị thẩm định và phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu đối với 07 nhà giáo của Trường;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bội Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu đối với 07 nhà giáo của Trường (chi tiết theo biểu đính kèm);

2. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ chịu trách nhiệm trong việc giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo trên theo quy định; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày đơn vị được Bộ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 

DANH SÁCH

NHÀ GIÁO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO (ĐỢT 1 NĂM 2013)
(Kèm theo công văn số: 3531/BNN-TCCB ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Trình độ Trình độ chuyên môn được đào tạo

Môn học được phân công giảng dạy

Chức vụ, chức danh

Mã ngạch hiện giữ

Mức lương

Ngày, tháng, năm hưởng

Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến 30/4/2011

Tổng thời gian tính hưởng PCTN đến 30/4/2011

Tỷ lệ (%) PCTN được hưởng đến 1/5/2011

Thời gian xét hưởng PCTN lần sau

Các mức hưởng PCTN tiếp theo (%)

Thời gian hưởng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

20

4

1980

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Thạc sỹ Chăn nuôi

Chăn nuôi gia cầm

Giảng viên

15.111

2,67

1/4/2010

05N01T

04N01T

0

 

 

 

5

6

1

1

4

4

2012

2013

2

Đinh Thị Đào

16

9

1981

Khoa Nông nghiệp

Thạc sĩ Trồng trọt

Bệnh cây

Giảng viên

15.111

2,67

1/4/2010

05N01T

04N01T

0

 

 

 

5

6

1

1

4

4

2012

2013

3

Đoàn Thị Chăm

5

5

1976

Khoa Nông nghiệp

Thạc sĩ Trồng trọt

Cây ăn quả

Giảng viên

15.111

2,67

1/5/2010

10N5T

04N10T

0

 

 

 

5

6

7

1

1

1

7

7

7

2011

2012

2013

4

Bùi Văn Thuộc

7

11

1977

Khoa Khoa học cơ bản

Kỹ sư Tin học, Thạc sĩ Giáo dục học

Tin học

Phó trưởng khoa

15.111

3,00

1/4/2012

05N01T

04N01T

0

 

 

 

5

6

1

1

4

4

2012

2013

5

Trần Anh Thi

24

9

1974

Khoa Khoa học cơ bản

Thạc sĩ tiếng Anh

Tiếng Anh

Tổ phó

Tổ Bộ môn

15.111

3,00

1/4/2012

14N01T

04N01T

0

 

 

 

5

6

1

1

4

4

2012

2013

6

Phạm Sơn Hà

11

4

1983

Khoa Khoa học cơ bản

Kỹ sư Điện - Điện tử

Thiết bị điện, vật liệu điện

Giảng viên

15.111

2,67

15/3/2010

05N01T

04N10T

0

 

 

 

5

6

1

1

4

4

2012

2013

7

Đào Hùng

1

8

1966

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Thạc sĩ chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc, tiếng Anh

Phó Giám đốc trung tâm

15.111

4,32

1/3/2012

180N02T

03N04T

0

 

 

 

5

1

1

2013

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3531/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 05/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3531/BNN-TCCB

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204481