• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3533/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Công văn 3533/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3533/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín
Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, P12, Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309139367

Trả lời văn thư số 08/2013/BGĐ ngày 7/6/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thu nhập khác:

“5. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.”

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thanh lý tài sản là phần cứng của hệ thống công nghệ thông tin thì thu nhập từ thanh lý tài sản phản ánh vào thu nhập khác, giá trị còn lại của phần cứng thanh lý (xác định theo số liệu ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý) được tính vào chi phí khác để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Phần giá trị còn lại của phần mềm không thanh lý được, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh nên Công ty không được trích khấu hao, không được phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 4;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3533/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3533/CT-TTHT

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272562