• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3537/GSQL-GQ4 năm 2018 về thời điểm khai báo bổ sung và nộp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3537/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2775/HQHP-GSQL ngày 05/10/2018 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về thời điểm khai báo bổ sung và nộp C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về thời điểm khai báo bổ sung và nộp C/O cho tờ khai đăng ký ngày 04/05/2018, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính và công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3537/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3537/GSQL-GQ4

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400014