• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Địa giới đơn vị hành chính


 

Công văn 3545/BNV-TL năm 2015 về phụ cấp khu vực đối với 05 xã được thành lập mới thuộc tỉnh Kon Tum do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 3545/BNV-TL
Bản Tiếng Việt

B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3545/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 20/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung phụ cấp khu vực đối với 05 xã được thành lập mới thuộc tỉnh Kon Tum do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9797/BTC-NSNN ngày 20 tháng 7 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2738/BLĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 7 năm 2015 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 700/UBDT ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực đối với 05 xã thuộc tỉnh Kon Tum:

a) Huyện Đăk Hà:

- Xã Đăk Long: Hệ số 0,7.

- Xã Đăk Ngọk: Hệ số 0,4.

b) Huyện Ia H’Drai:

Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi: Hệ số 0,7.

2. Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3545/BNV-TL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2015, Bộ Nội Vụ đã ban hành Công văn 3545/BNV-TL phụ cấp khu vực đối với 05 xã được thành lập mới thuộc tỉnh Kon Tum do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Cụ thể, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Bổ sung phụ cấp khu vực đối với 05 xã thuộc tỉnh Kon Tum:

Đối với Huyện Đăk Hà:

- Xã Đăk Long: Hệ số 0,7.

- Xã Đăk Ngọk: Hệ số 0,4.

Đối với Huyện Ia H’Drai:

Xã Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi: Hệ số 0,7.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/08/2015.

Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Từ khóa: Công văn 3545/BNV-TL

888

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285666