• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3550/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3550/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3550/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 807/HQHCM-GSQL ngày 30/3/2015 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc mặt hàng bút bi xóa được bằng việc gia nhiệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3295/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2013, s 5468/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013, số 180/TCHQ-GSQL ngày 07/1/2014 và số 8666/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2014 gửi các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ xem xét, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan quản lý vẫn chưa có ý kiến về việc nhập khẩu các mặt hàng này.

Trong thời gian chưa có ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành về vấn đề nêu trên, Tng cục Hải quan nhất trí với đề xut của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh: chưa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các mặt hàng là thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết có thể được sử dụng cho những mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thông báo thông tin cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thc hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để th/h)
;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);

-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3550/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3550/TCHQ-GSQL

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272160