• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3557/UBND-TP
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3557/UBND-TP
V/v đính chính sai sót tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND .

Quận 7, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường.

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót trong Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 như sau:

Điều 2 của Quyết định viết: “...và thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND quận 7...”.

Nay xin sửa lại là: “...và thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND quận 7...”.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở LĐ- TB&XH TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở Tư pháp;
- BTT HĐND quận;
- Chủ tịch và các PCT UBND quận;
- TT Công báo Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBMTTQVN Q7;
- Lưu: VT, TP (03bản). 40b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Minh Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3557/UBND-TP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hoàng Minh Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/2020   Số công báo: Từ số 194 đến số 195
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3557/UBND-TP

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451782