• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


 

Công văn 3557/VPCP-NN năm 2018 về báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3557/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3557/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 07/BC-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 984/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 3 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 581/BXD-KHCN ngày 22 tháng 3 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 2626/BGTVT-MT ngày 16 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1594/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Ngoại giao (Công văn số 792/BNG-TCQL ngày 12 tháng 3 năm 2018), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 615/BKHCN-XNT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Tài chính (Công văn số 2934/BTC-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Công Thương (Công văn số 2049/BCT-TKNL ngày 19 tháng 3 năm 2018), Y tế (Công văn số 1373/BYT-MT ngày 14 tháng 3 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2188/BNN-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2018), Quốc phòng (Công văn số 2578/BQP-VP ngày 14 tháng 3 năm 2018) về báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Cơ quan thường trực của Ủy ban tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp, phản ánh đầy đủ các hoạt động đã được giao, triển khai thực hiện trong năm 2017; chủ động chủ trì xây dựng kế hoạch hành động chi tiết với lộ trình thời gian xác định để giải quyết dứt điểm những bất cập, hạn chế đã tồn tại nhiều năm như nêu tại Báo cáo theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi đối với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

2. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu khẩn trương tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 bảo đảm kịp thời triển khai các nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, XD, GTVT, KHĐT, NG, KHCN, TC, CT, Y tế, NN&PTNT, QP;
- Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3557/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3557/VPCP-NN

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379968