• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng

 

Công văn 356/TCTHADS-TCCB năm 2014 triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Tải về Công văn 356/TCTHADS-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 Số: 356/TCTHADS-TCCB
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

Hà Nội ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, tạo nhận thức đầy đủ, thống nhất và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

2. Căn cứ vào nội dung yêu cầu của Chỉ thị và kế hoạch công tác của đơn vị, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong năm 2014, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 20/3/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị của đơn vị mình.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTP , Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để p/h);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 356/TCTHADS-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự   Người ký: Hoàng Sỹ Thành
Ngày ban hành: 13/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 356/TCTHADS-TCCB

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259166