• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 3564/BKHĐT-TH năm 2015 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 3564/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3564/BKHĐT-TH
V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Hợp tác xã.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình giải ngân thực tế kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 phục vụ cho công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ODA năm 2014 (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Báo cáo tình hình giải ngân thực tế các dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 đến ngày 31 tháng 01 năm 2015 theo biểu mẫu kèm theo.

2. Báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính theo đường văn bản và qua thư điện tử tới thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Sau thời điểm nêu trên, bộ, ngành trung ương và địa phương nào không báo cáo tình hình giải ngân thực tế kế hoạch vốn ODA theo yêu cầu nêu trên được hiểu là bộ, ngành trung ương, địa phương đó giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2014 theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2014 cho các bộ, ngành trung ương và địa phương không có báo cáo. Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội không chấp nhận cho quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 đối với số vốn ODA giải ngân vượt kế hoạch (nếu có).

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3564/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 05/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3564/BKHĐT-TH

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278877