• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3577/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3577/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An.

Tiếp theo công văn số 1641/GSQL-TH ngày 08/12/2014 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu KL-201411-CCF-6336-X-095323 ngày 5/11/2014, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã có thư xác nhận C/O đề cập trên là hợp lệ và được ký bởi cán bộ Ananda Raj A/L Punjawaley, người có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia và đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 1295/TCHQ-GSQL ngày 11/2/2014. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3577/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3577/TCHQ-GSQL

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272078