• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2020 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3585/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3585/TCHQ-GSQL
V/v công khai thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 (gửi kèm) về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ quy định về công khai TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Thực hiện công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan.

- Chỉ đạo giải quyết TTHC theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số 446/QĐ-BTC dẫn trên.

- Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thc hiện thủ tục hành chính theo quy định.

2. Văn phòng Tng cục thực hiện niêm yết bản giấy thủ tục tại trụ sở Tổng cục Hải quan; Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan công khai thủ tục tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; Báo Hải quan thông tin, tuyên truyền về các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 446/QĐ-BTC dẫn trên.

3. Cc Giám sát quản lý về Hải quan:

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các TTHC được công bố tại Quyết định s 446/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số 446/QĐ-BTC dẫn trên.

- Đ xuất điều chỉnh kịp thời các thủ tục hành chính khi có sự thay đi của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 9. Hình thức công khai thủ tục hành chính

Ngoài hình thức công khai bắt buộc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, việc công khai TTHC có thể thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về TTHC và cơ quan thực hiện TTHC.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các hình thức khác.

Điều 10. Cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính

1. Niêm yết công khai TTHC trên bảng theo một hoặc các cách thức sau đây: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị thực hiện niêm yết. Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết TTHC.

Bảng niêm yết TTHC có kích thước thích hợp, bảo đảm niêm yết đầy đủ các TTHC lĩnh vực hải quan, nội dung hướng dẫn về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (theo Biểu mẫu 02 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

2. Danh mục TTHC lĩnh vực hải quan gắn trên bảng niêm yết có thể chia thành từng nhóm nghiệp vụ, kết cấu như sau:

2.1. Danh mục TTHC lĩnh vực hải quan được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC (theo Biểu mẫu 03 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

2.2. Nội dung của từng TTHC (theo Biểu mẫu 04 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này) được in một mặt trên trang giấy tối thiểu là khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có). Phông chữ sử dụng để trình bày là phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), cỡ chữ tối thiểu là 14 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6009:2001.

3. Niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (theo Biểu mẫu 05 Phụ lục II, ban hành kèm theo Quy chế này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3585/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3585/TCHQ-GSQL

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445729