• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3593/BTC-TCHQ năm 2018 về nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3593/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 166/CV-NNDC ngày 24/11/2017 của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thư của ông Trần Văn Giáo là bố của Trần Chánh Mạnh Quân người bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin trong chiến tranh dẫn đến tật nguyền đề nghị cho phép nhập khẩu xe chuyên dùng phục vụ cho người tàn tật phải sử dụng xe lăn và được hưởng thuế suất ưu đãi dành cho người khuyết tật. Về việc này, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Trần Chánh Mạnh Quân là trường hợp đặc biệt mặc dù bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin trong chiến tranh dẫn đến bị tật nguyền nhưng bằng tư duy phát triển đã cố gắng học tập và đã hoàn thành chương trình học với 02 bằng cử nhân chuyên ngành khoa học công nghệ máy tính và thuật toán tại Mỹ. Đ tạo điều kiện cho việc sinh hoạt, đi lại, làm việc của cá nhân tại Việt Nam, đồng thời để thu hút người giỏi, nhân tài về làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là những người làm việc có trình độ, kiến thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ máy tính và thuật toán như Trn Chánh Mạnh Quân, Bộ Tài chính đã có công văn số 67/BTC-TCHQ ngày 03/01/2018 trao đi với Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải về việc ủng hộ, tạo điều kiện cho phép cá nhân Trần Chánh Mạnh Quân được nhập khẩu xe chuyên dùng dành riêng để chở xe lăn Wheelchair cho người tàn tật.

1. Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu:

Tại công văn số 609/BCT-XNK ngày 22/01/2018 của Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính có nêu:

“Theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật loại chưa qua sử dụng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngưng nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các điều kiện kinh doanh của Nghị định này không áp dụng đối với ô tô chuyên dùng chở người.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC của liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 ch ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng: “Ô tô ch người chỉ được nhập khu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng bin quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu...”

Căn cứ quy định hiện hành nêu trên, Bộ Công Thương đồng ý gia đình ông Trần Văn Giáo được nhập khẩu qua một trong các cửa khu cảng bin quốc tế nói trên đối với xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật đ sử dụng làm phương tiện đi lại cho anh Trần Chánh Mạnh Quân... ”

Tại công văn gửi Bộ Tài chính số 486/BGTVT-KHCN ngày 16/01/2018, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

“Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô thì ô tô chở người chuyên dùng chở xe lăn của người tàn tật (Wheelchair) dự kiến nhập khẩu (theo hồ sơ gửi kèm) phục vụ cho cá nhân ông Trần Chánh Mạnh Quân di chuyn không thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Xe ô tô chở người chuyên dùng chở xe lăn của người tàn tật nhập khu vào Việt Nam sẽ được Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện theo quy định”.

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải nêu trên thì Ông Trn Văn Giáo được phép nhập khẩu xe chuyên dùng cho người tàn tật phải sử dụng xe lăn, chiếc xe này không thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị định 116/2017/NĐ-CP và sẽ được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện theo quy định.

2. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu:

a. Thuế suất thuế nhập khẩu.

Khoản 23 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có quy định trường hợp được miễn thuế đối với “hàng hóa xuất khu, nhập khẩu đ phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đc bit khác

Điểm c Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hp cụ thể được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

b. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì trường hợp nhập khẩu xe ô tô chở xe lăn Wheelchair thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì đối với trường hợp này chỉ được xem xét miễn thuế nhập khẩu khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Do vậy, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế nhập khẩu 01 xe chuyên dùng dành riêng để chở xe lăn Wheelchair cho người tàn tật để sử dụng làm phương tiện đi lại cho em Trần Chánh Mạnh Quân.

Bộ Tài chính kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Ti
ến Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao Thông vận tải;
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
2. Các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu các loại ô tô sau đây:
...
b) Ô tô nhập khẩu:

- Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo hình thức tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Thuộc diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; hàng viện trợ của nước ngoài; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;

- Phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh;

- Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;

- Ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

Ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
2. Các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu các loại ô tô sau đây:
...
b) Ô tô nhập khẩu:

- Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo hình thức tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Thuộc diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; hàng viện trợ của nước ngoài; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;

- Phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh;

- Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;

- Ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Miễn thuế
...
23. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:
...
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa:
...
d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3593/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3593/BTC-TCHQ

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381747