• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


 

Công văn 360/HTQTCT-HT năm 2020 trả lời kiến nghị của công dân về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 360/HTQTCT-HT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/HTQTCT-HT
V/v trả lời kiến nghị của công dân

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Hồ Chí Lil
Địa chỉ: Số 239-241 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) nhận được kiến nghị của ông Hồ Chí Lil phản ánh một số nội dung liên quan đến Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) có ý kiến như sau:

1. Về giá trị và mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 15/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Liên quan đến quy định về giá trị và mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước; đối với Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích đăng ký kết hôn thì người yêu cầu chỉ được cấp 01 bản; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích khác thì được cấp số lượng bản theo nhu cầu.

2. Về việc nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp

Yêu cầu nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây khi làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích đăng ký kết hôn. Trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây để sử dụng vào mục đích khác, không phải đăng ký kết hôn thì được coi là cấp mới, không phải cấp lại nên không phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước trước đó.

Trường hợp không thể nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (sử dụng vào mục đích kết hôn) đã được cấp trước đây, Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn cách giải quyết để bảo đảm quyền lợi của công dân. Nếu ông phát hiện trường hợp nào được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không tuân thủ quy định này thì đề nghị ông cung cấp thông tin cụ thể để Bộ Tư pháp chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Bộ Tư pháp trả lời để ông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Sở Tư pháp TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, (A).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Hoa

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 360/HTQTCT-HT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Trần Thị Lệ Hoa
Ngày ban hành: 23/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 360/HTQTCT-HT

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443293