• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp

 

Công văn 360/LĐTBXH-TCCB năm 2017 hướng dẫn thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp và xét cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 360/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/LĐTBXH-TCCB
V/v hướng dẫn thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp và xét cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: ......................................................

Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (có hiệu lực từ ngày 01/02/2017) và Thông tư số 44/2016/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (có hiệu lực từ ngày 01/02/2017). Bộ sao, gửi các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ có tuyển dụng, sử dụng viên chức chuyên ngành y tế (các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Tung tâm Bảo trợ xã hội,...) và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện áp dụng thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các kỳ tuyển dụng viên chức của đơn vị kể từ ngày 01/02/2017 theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế.

2. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện phổ biến đến toàn thể viên chức trong đơn vị và căn cứ để xét cử viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 44/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh bằng văn bản về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch này theo thẩm quyền được giao cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 360/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 08/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 360/LĐTBXH-TCCB

390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
339629