• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Công văn 360/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 360/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/VPCP-KTTH
V/v x lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 10219/BNN-QLDN ngày 05 tháng 12 năm 2016), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 18422/BTC-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2016) về việc xử lý tài chính khoản đã trích lập dự phòng để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Điều 29 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phn hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Điều 29. Các khoản sau đây không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

1. Giá trị những tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 14 Nghị định này.

2. Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

3. Các khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định này.

4. Người có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp xem xét quyết định việc không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 360/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 360/VPCP-KTTH

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
337417