• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

 

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 3615/VKSTC-T1
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/VKSTC-T1
V/v tăng cường k cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành KSND

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Th trưng các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trư
ng VKSND cấp cao 1,2,3;
- Viện trưởng VKSND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ngày 22/4/2019 Th tướng Chính ph ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTG "Về việc tăng cưng xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc". Đ thực hiện nghiêm túc quy định ca Đng và Nhà nước, duy trì kỷ cương, tăng cường kỷ luật và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, Viện trưng VKSND tối cao yêu cầu Thtrưng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưng VKSND các cấp như sau:

1. Ch đạo quán triệt đến toàn th công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 ca Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu qu tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong gii quyết công việc”; Ch thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường k luật, k cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nghiêm túc thực hiện các quy định ca Ngành về công vụ, công chức nhất là Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, k luật, công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Ch thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đng về trách nhiệm nêu gương ca cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; lãnh đạo VKSND các cấp thực hiện: “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; công chc, viên chức, người lao động phải: “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Toàn Ngành thực hiện phương châm; “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tt nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; coi trọng tự kim tra, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, tham nhũng nội bộ, kịp thời phát hiện và khắc phục sai phạm, thiếu sót trong cơ quan, đơn vị; x lý nghiêm minh người có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can, bị cáo, đương s và người có liên quan.

4. Tổ chức thực hiện

Thtrưng các đơn vị VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện chịu trách nhiệm về việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị mình. Thanh tra VKSND tối cao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Viện trưng VKSND tối cao về kết qu thực hiện nội dung văn bản này./.

(Gửi kèm theo Công văn này là Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Th tướng Chính phủ).

 


Nơi nhận:
- Như trênể thực hiện);
- Đ/c Vi
ện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các
đ/c P Viện trưng VKSND ti cao;
- Lưu
: VT, T1.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3615/VKSTC-T1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Huy Tiến
Ngày ban hành: 12/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3615/VKSTC-T1

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421210