• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học

 

Công văn 3646/BHXH-VKH năm 2016 về định hướng và đề xuất nghiên cứu khoa học năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3646/BHXH-VKH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/BHXH-VKH
V/v định hướng và đề xuất nghiên cứu khoa học năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (TW) đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ triển khai năm 2017.

1. Định hướng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2017

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2017 tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết của đơn vị, của ngành, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi cao, ưu tiên các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phục vụ trực tiếp cho công tác phát triển đối tượng, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp và quy trình quản lý quá trình đóng, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, trong đó trọng tâm:

- Nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2013;

- Nghiên cứu giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghiên cứu giải pháp thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Nghiên cứu triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Nghiên cứu đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ mục tiêu phát triển đối tượng, bảo đảm bền vững quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

- Nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của Ngành;

- Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nghiên cứu các giải pháp cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Yêu cầu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017

- Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phải thiết thực phục vụ phát triển, tham gia xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm xuất phát từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

- Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phải có tính mới về Khoa học và Công nghệ, không được trùng lặp với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã được thực hiện; có tính ứng dụng cao, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện.

3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017

- Đơn vị, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo mẫu 01 về đơn vị quản lý trực tiếp để tổng hợp theo mẫu 02.

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình về Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội. Hồ sơ đề xuất thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ gồm:

+ Công văn đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của đơn vị;

+ Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (mẫu 01);

+ Phiếu tổng hợp đề xuất (mẫu 02).

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017 gửi về Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 150 Phố Vọng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và bản mềm theo địa chỉ email: vienkhbhxh@vss.gov.vn.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Website BHXH Việt Nam (để đăng);
- Lưu: VT, VKH.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Mẫu 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ......
NĂM 2017

 

1. Cá nhân (ghi rõ đơn vị công tác)/Đơn vị đề xuất:

 

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

 

3. Hình thức thực hiện (chương trình, đề tài, đề án, dự án)

 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

 

5. Tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn):

 

6. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

 

7. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

 

8. Dự kiến hiệu quả mang lại:

 

9. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 20....
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

 

Mẫu 02

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐỀ XUẤT NĂM 2017

 

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Hình thức thực hiện

Mục tiêu

Tính cấp thiết và tính mới

Các nội dung chính và kết quả dự kiến

Khả năng, địa chỉ ứng dụng

Dự kiến hiệu quả

Dự kiến thời gian thực hiện

Thông tin khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ, tên, chữ ký)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3646/BHXH-VKH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3646/BHXH-VKH

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326953