• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 3666/CT-TTHT năm 2018 về thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 3666/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3666/CT-TTHT
V/v thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nộp thuế TNDN nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ogino Việt Nam
(Đ/c: Lô N-9, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội)
MST: 0102141296

Trả lời công văn số OVC171201 không đề ngày và công văn số bổ sung thông tin tài liu s OVC180101 ngày 02/01/2018 của Công ty TNHH Ogino Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về nộp thuế TNDN nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN

- Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Ogino Việt Nam trụ sở chính tại Hà Nội có Chi nhánh tại Bắc Ninh là nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh tại Bắc Ninh để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại địa phương nơi có Chi nhánh theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại địa phương nơi có Chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương.

2. Về xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN của Chi nhánh tại Bắc Ninh khi công ty điều chuyển tài sản từ trụ sở chính về chi nhánh

Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo công ty biết và thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Ogino Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng
pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3666/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3666/CT-TTHT

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376247