• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư

Công văn 3667/CT-TTHT năm 2018 về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3667/CT-TTHT
V/v xác định ưu đãi thuế TNDN đối với DAĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Megatech
(Đ/c: Lô 14, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội - MST: 0106783128)

Trả lời công văn số 01/MG/2017 ngày 18/12/2017 của Công ty TNHH Megatech (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về dự án đầu tư mới;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu sự thay đi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đi đó không làm thay đi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

…”

Theo trình bày của đơn vị tại công văn hỏi và hồ sơ đơn vị cung cấp: Ngày 11/2/2015 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký thành lập Công ty TNHH MEGATECH Việt Nam, thực hiện dự án đầu tư “Dự án Megatech Việt Nam” với mục tiêu và quy mô dự án là thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các sản phẩm bng plastic và các sản phẩm mặt hàng dệt phục vụ mục đích kỹ thuật, địa điểm thực hiện dự án tại Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Đến ngày 01/4/2016, Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần thứ 3) theo đó tăng vốn đầu tư của dự án lên 21.800.000.000 VNĐ nhưng mục tiêu và quy mô của dự án không thay đổi; Đến 26/9/2017, Công ty thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần thứ 4) theo đó bổ sung mục tiêu, quy mô dự án (sản xuất, gia công băng dính sử dụng trong sản xuất camera điện thoại, khay nhựa dùng để đựng điện thoại), không tăng vốn đầu tư so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi lần thứ 3), địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Quang Minh, TP Hà Nội (địa bàn ưu đãi).

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ đơn vị cung cp thì Dự án của Công ty không đáp ứng là Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Megatech được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng
Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3667/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3667/CT-TTHT

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376248