• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3671/BNN-CN năm 2020 về tăng cường tái đàn lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3671/BNN-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3671/BNN-CN
V/v tăng cường tái đàn lợn

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố): Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, đến nay tỉnh (thành phố) tái đàn lợn chỉ đạt ở mức thấp: 36% so với thời điểm trước khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai cấp bách các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, cụ thể như sau:

1. Có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn.

2. Kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học.

3. Có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn.

4. Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi DTLCP trong thời gian qua.

5. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Chăn nuôi (để th/h);
- Cục Thú y, TTKNQG (để th/h);
- Sở NN&PTNT, CCCNTY/TY tỉnh (TP);
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3671/BNN-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 02/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3671/BNN-CN

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448556