• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 3680/VPCP-KTN năm 2015 về phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3680/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3680/VPCP-KTN
V/v Phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ PVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn s 3320/BCT-TCNL ngày 06 tháng 4 năm 2015) về phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Công Thương lấy ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ đặc thù ngành dầu khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện phương án đàm phán trực tiếp để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6103/VPCP-KTN ngày 11 tháng 8 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, GTVT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, HC, KTTH, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3), Ch.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3680/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3680/VPCP-KTN

413

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
275162