• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 3696/BGDĐT-GDQPAN năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3696/BGDĐT-GDQPAN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3696/BGDĐT-GDQPAN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2018-2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của Ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2018-2019 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1.1. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo (GDĐT) và triển khai thực hiện Luật GDQPAN (2013), Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN.

- Tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp gắn với Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong từng đơn vị, nhà trường.

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý

Các trường được giao nhiệm vụ đào tạo giảng viên, giáo viên GDQPAN tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”; kết hợp thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng như: tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, cử đi đào tạo chuyên sâu,... nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm.

1.3. Công tác tổ chức đào tạo

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh lồng ghép trong trưng tiểu học, trung học cơ sở; Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông; Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học để có phương án tổ chức đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả.

1.4. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh

Thực hiện tốt Quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến khu vực phòng thủ. Các sở giáo dục và đào tạo tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm học 2018-2019, chú ý xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của chỉ huy trưởng khu vực phòng thủ gắn với các tình huống bị tiến công hỏa lực, phương án cơ động sơ tán; Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy...; tổ chức hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

2.1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh lồng ghép trong trưng tiểu học, trung học cơ sở; Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc việc bố trí đủ giáo viên theo quy định đồng thời có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQPAN; thực hiện dạy học đúng và đủ nội dung chương trình đào tạo. Trong thời gian chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sách giáo khoa mới, các trường vẫn tổ chức dạy học theo sách giáo khoa hiện hành để tổ chức dạy học môn học GDQPAN. Đối với bài giảng lý thuyết thực hiện theo phân phối chương trình, đối với bài giảng thực hành thực hiện dạy học tập trung, dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học, riêng Khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 (khuyến khích đào tạo tập trung, dứt điểm cả lý thuyết và thực hành).

- Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; bổ sung đầy đủ theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý đảm bảo hiệu quả và chất lượng đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Báo cáo kết quả dạy học lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, và dạy học môn học GDQPAN trong trường trung học cơ sở về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh), cụ thể:

+ Học kỳ I: Trước ngày 25/1/2019

+ Kết thúc năm học: Trước ngày 10/6/2019

Căn cứ vào kết quả báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế môn học GDQPAN và việc dạy học lồng ghép trong các trường tiểu học và trung học cơ sở (có kế hoạch kiểm tra cụ thể).

2.2. Đối với các trường trung cấp sư phạm

- Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết dạy học. Các trường có thể phối hợp với các đơn vị quân đội, trung tâm GDQPAN trên địa bàn để liên kết dạy học môn học bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Các trường được giao tự chủ dạy học môn học GDQPAN cần chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình phục vụ dạy và học theo quy định; Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra việc dạy và học môn học GDQPAN và báo cáo kết quả định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh), cụ thể:

+ Học kỳ I: Trước ngày 30/1/2019

+ Kết thúc năm học: Trước ngày 30/6/2019.

Căn cứ vào kết quả báo cáo của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế môn học GDQPAN theo kế hoạch.

2.3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch s 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

- Các cơ sở giáo dục được giao tự chủ môn học GDQPAN phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện tự chủ như: nơi ăn ở sinh hoạt tập th, giảng đường chuyên dùng, thao trường, bãi tập, thiết bị dạy học,... mới được phép giảng dạy. Các cơ sở chưa có điều kiện hoặc không đủ điều kiện thì phải phối hợp, liên kết với các trung tâm GDQPAN để tổ chức đào tạo, đảm bảo chất lượng môn học GDQPAN.

- Trong khi chờ ban hành sửa đổi Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học, đối với nội dung giảng dạy đội hình kỹ thuật, chiến thuật trang bị, bắn súng K54 do nhiều đơn vị thiếu thao trường, chưa có máy bắn tập súng ngắn thì triển khai bài giảng nguyên tắc theo hình thức mô phỏng, tranh vẽ, hình ảnh nâng cao,... để sinh viên hiểu được nguyên tắc, phương pháp tổ chức triển khai; thực hành kiểm tra như môn lý thuyết.

- Thực hiện nghiêm quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định tổ chức hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. Các trung tâm GDQPAN, cơ sở giáo dục và đào tạo tự chủ về GDQPAN báo cáo Kế hoạch giảng dạy và kết quả thực hiện môn học GDQPAN năm học 2018-2019 về Bộ theo quy định; tiếp tục kiểm tra theo báo cáo, rà soát đưa các đơn vị không đủ năng lực về các trung tâm GDQPAN còn khả năng tiếp nhận đào tạo theo Công văn số 1144/TM-BTT ngày 21/6/2018 của Hội đồng GDQPAN Trung ương về thực hiện tự chủ môn học GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

- Triển khai thực hiện thẩm định và đầu tư xây dựng các trung tâm GDQPAN được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tuyên truyền cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có đủ sức khỏe, học lực khá để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao.

- Các cơ sở đào tạo báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh), cụ thể:

+ Học kỳ I: Trước ngày 30/1/2019

+ Kết thúc năm học: Trước ngày 30/6/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế môn học GDQPAN và công tác quân sự, quốc phòng của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.

- Các trung tâm GDQPAN, các khoa, bộ môn có sĩ quan biệt phái thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái của đơn vị mình (chậm nhất trước ngày 20/10/2019).

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm GDQPAN căn cứ chỉ đạo của Bộ và thực tế của địa phương, nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN năm học 2018-2019.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (để phối hợp);
- Hội đồng GDQPAN Trung ương;
- Các sở giáo dục và đào tạo (để thực hiện);
- Các đại học, học viện, trường đại học (để thực hiện);
- Các trường CĐSP, TCSP (để thực hiện);
- Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3696/BGDĐT-GDQPAN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3696/BGDĐT-GDQPAN

541

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400185