• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 37/BXD-VLXD năm 2017 về xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 37/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5159/TCHQ-GSQL ngày 03/8/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo quy định của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, thì doanh nghiệp cần nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản. Bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Tổng cục Hải quan trong quá trình hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu, đề nghị doanh nghiệp cung cấp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản đ sản xuất vôi, đôlômit theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về điều kiện vôi, đôlômit nung công nghiệp xuất khẩu

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 hiện nay được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015. Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lần đầu tại một Chi cục Hải quan thì yêu cầu doanh nghiệp nộp 01 photo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 hoặc văn bản bổ sung quy hoạch. Đồng thời, nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thm quyn cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

Trường hợp, doanh nghiệp có tên trong quy hoạch vôi nhưng chưa đầu tư hoặc đã đầu tư nhưng chưa có sản phẩm vôi, đôlômit nung từ lò công nghiệp và không có giấy phép khai thác đá để sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp đều không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định. Tránh tình trạng doanh nghiệp có tên trong quy hoạch, nhưng chưa đầu tư, lợi dụng thu mua vôi, đôlômit nung thủ công để xuất khẩu.

Đề nghị Tổng cục Hải quan theo dõi khối lượng xuất khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, để các cơ sở sản xuất vôi không vượt quá công suất đã ghi trong Quy hoạch.

3. Về điều kiện vôi, đôlômit nung thủ công xuất khẩu:

Cơ sở sản xuất thủ công là những cơ sở sản xuất vôi nằm trong lộ trình và kế hoạch phải thực hiện xóa bỏ đến năm 2020 trên địa bàn do UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương ban hành. Việc UBND tỉnh cho phép lò thủ công để sản xuất vôi khác với cấp giấy phép khai khoáng sản.

Ngoài bộ hồ sơ tuân theo quy định của Luật Hải quan, thì Giấy tờ doanh nghiệp khi xuất khẩu vôi, đôlômit nung phải nộp theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 gồm:

Văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung đối với cơ sở sản xuất thủ công.

Nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

4. Doanh nghiệp thương mại xuất khẩu khẩu vôi, đôlômit nung

a) Trường hợp doanh nghiệp thương mại (doanh nghiệp không trực tiếp khai thác, chế biến) mua lại vôi, đôlômit nung của doanh nghiệp nghiệp khai thác, chế biến thì được phép xuất khẩu. Điều kiện doanh nghiệp thương mại xuất khẩu vôi, đôlômit nung quy định tại Điều 4, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, gồm:

- Trường hp mua vôi, đôlômit nung từ các cơ sở sản xuất công nghiệp:

Bản sao công chứng hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị giá tăng mua bán vôi, đôlômit nung từ cơ sở sản xuất công nghiệp trong Danh mục các cơ sở nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng) và các văn bản điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Bộ Xây dựng.

Bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản do bên bán vôi, đôlômit cung cấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

- Trường hợp mua vôi, đôlômit nung từ các cơ sở sản xuất thủ công:

Bản sao văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khu vôi, đôlômit nung đối với cơ sở sản xuất thủ công.

Nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

b) Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp mua khoáng sản từ doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit nung và không trực tiếp thực hiện việc chế biến khoáng sản mà thuê doanh nghiệp khác chế biến, sản xuất vôi, đôlômit nung để xuất khẩu, thì trường hợp này không được phép xuất khẩu.

5. Đ nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản đá vôi đảm bảo các nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để làm vôi, đôlômit theo quy định. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có tận thu, thu hi đá đ sản xuất vôi, đôlômit nung thì trước khi xuất khẩu doanh nghiệp phải xuất trình xác nhận thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng đã thu hồi để sản xuất vôi, đôlômit nung sản xuất thực tế.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự hợp tác của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Cục GS QL Hải quan;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

 

Điều 82. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 82. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Điều kiện vôi, đôlômit nung công nghiệp xuất khẩu
...
2. Lượng sản phẩm vôi, đôlômit nung xuất khẩu từ mỗi cơ sở sản xuất không vượt quá công suất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư theo quy định và không vượt quá công suất đã ghi trong Quy hoạch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Điều kiện vôi, đôlômit nung thủ công xuất khẩu
...
2. Căn cứ vào cân đối nhu cầu sử dụng vôi, đôlômit nung trong nước và xuất khẩu, ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit đối với các cơ sở sản xuất thủ công.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Điều kiện doanh nghiệp thương mại xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Sản phẩm vôi, đôlômit nung khi xuất khẩu phải đảm bảo xuất xứ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 82. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 82. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 11/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 37/BXD-VLXD

409

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362109