• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập

 

Công văn 3716/BGDĐT-KHTC năm 2015 về báo cáo mức học phí khối mầm non, phổ thông giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3716/BGDĐT-KHTC
Bản Tiếng Việt

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3716/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo mức học phí khối mầm non, phổ thông giai đoạn 2010-2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực sau năm học 2014 - 2015.

Để có căn cứ nghiên cứu, xây dựng khung phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông cho giai đoạn 2016 - 2010, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo mức thu học phí thực tế áp dụng tại địa phương đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo từng năm học trong giai đoạn 2010 - 2015 (Phụ lục đính kèm).

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 28/7/2015; đồng thời gửi trước bản mềm qua địa chỉ mail ptthuyen@moet.edu.vn để kịp tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

PHỤ LỤC

MỨC THU HỌC PHÍ THỰC TẾ ĐỐI VỚI KHỐI MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Kèm theo Công văn số: 3716/BGDĐT-KHTC ngày 24/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: đồng/tháng/học sinh

Vùng miền

Năm học 2010 - 2011

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

Thành thị

 

 

 

 

 

Mức sàn học phí

 

 

 

 

 

Mức trần học phí

 

 

 

 

 

Nông thôn

 

 

 

 

 

Mức sàn học phí

 

 

 

 

 

Mức trn học phí

 

 

 

 

 

Min núi

 

 

 

 

 

Mức sàn học phí

 

 

 

 

 

Mức trn học phí

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3716/BGDĐT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3716/BGDĐT-KHTC

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
283929