• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 3722/BHXH-TST năm 2020 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3722/BHXH-TST
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3722/BHXH-TST
V/v đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện thực tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các nhóm đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, các đối tượng nghèo đa chiều. Tính đến tháng 11/2020, tổng số đối tượng tham gia BHYT trên cả nước là 86,3 triệu người đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 89,2% dân số. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên thực hiện cho giai đoạn 2016-2020. Để có căn cứ thực hiện chính sách (trong đó có quyền lợi được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước) cho các đối tượng ở giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: về tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; Quyết định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2021-2025.

- Ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định để BHXH Việt Nam triển khai tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Điều 2. Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

*Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2018

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 như sau:

“Điều 2.

1. Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2. Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3722/BHXH-TST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 26/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3722/BHXH-TST

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458726